Tính chất vật lý của cao su thiên nhiên?

11/12/2014
Tính chất vật lý của cao su thiên nhiên?
Ở nhiệt độ thấp, cao su thiên nhiên có cấu trúc tinh thể. CSTN kết tinh với vận tốc nhanh nhất ở -25°C. CSTN tinh thể nóng chảy ở 40°C.
 Khối lượng riêng: 913 kg/m³
Nhiệt độ hóa thủy tinh (Tg): -70°C
Hệ số dãn nở thể tích: 656.10−4 dm³/°C
Nhiệt dẫn riêng: 0,14 w/m°K
Nhiệt dung riêng: 1,88 kJ/kg°K
Nửa chu kỳ kết tinh ở -25°C: 2÷4 giờ
 
Thẩm thấu điện môi @1000 Hz/s: 2,4÷2,7
Tang của góc tổn thất điện môi: 1,6.10−3
 
Điện trở riêng của cao su thiên nhiên
Crếp trắng: 5.1012
Crếp hong khói: 3.1012
 
Cao su thiên nhiên tan tốt trong các dung môi hữu cơ mạch thẳng, mạch vòng và CCl4. Tuy nhiên, CSTN không tan trong rượu và xetôn.
Sưu tầm từ Internet