Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 09/01/2019

09/01/2019
Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 09/01/2019
Cao su Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, gia cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, gia cao su Thượng Hải...
 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
03/19 183.8 +2.4 1.32 134 183.8 181.4 181.4 181.4 1980
04/19 183.2 +1.5 0.83 28 183.9 182 182.2 181.7 4027
05/19 183.8 +2 1.10 528 184.2 181.8 181.8 181.8 7375

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/19 11480 +50 0.44 1112 11515 11420 11420 11430 20916
03/19 11565 +70 0.61 2 11565 11565 11565 11495 156
04/19 11665 +65 0.56 2 11665 11665 11665 11600 64
05/19 11715 +40 0.34 90982 11755 11675 11690 11675 357276
06/19 11750 -5 -0.04 4 11750 11750 11750 11755 46
07/19 11905 0 0.00 0 11965 11830 11920 11905 266
08/19 12050 +75 0.63 6 12050 12015 12015 11975 250
09/19 11985 +35 0.29 12134 12030 11950 11955 11950 96478
10/19 12050 0 0.00 0 12050 12050 12050 12050 30
11/19 12130 +20 0.17 10 12160 12105 12105 12110 462

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Minh Thy
Theo giacahe